ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ผ้าอนามัยแบบสอด จัดอยู่ในประเภทเครื่องสำอาง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ความว่า

อาศัยอำนาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า “เครื่องสำอาง” ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ผ้าอนามัยชนิดสอดที่ใช้สอดใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อซับเลือดประจำเดือนเป็นเครื่องสำอาง

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ นิยามของคำว่า “เครื่องสำอาง” ในมาตราที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกระทรวงเป็นเครื่องสำอาง และโดยที่มีความจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผ้าอนามัยชนิดสอดเพื่อให้สามารถคุ้มครองความปลอดภัยและอนามัยของผู้บริโภคได้ สมควรกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


หลังจากที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ออกมา ทำให้ประชาชนต่างเข้ามาเรียกร้องให้ทบทวนการจัดเก็บภาษีสินค้าประเภทผ้าอนามัยอีกครั้งในแฮชแท็ก #ผ้าอนามัยไม่มีภาษี เนื่องจากว่าผ้าอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้หญิงทุกคนต้องใช้ในทุกเดือน

ซึ่งการจัดหมวดหมู่ให้ผ้าอนามัยแบบสอดเป็นเครื่องสำอางจะทำให้มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 7 % เพิ่มเป็น 30 % จะส่งผลให้ราคาผ้าอนามัยแบบสอดในท้องตลาดมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ผ้าอนามัยแบบสอด จัดอยู่ในประเภทเครื่องสำอาง

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ผ้าอนามัยแบบสอด จัดอยู่ในประเภทเครื่องสำอาง

ที่มาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


Comments


Leave a Comment

กรุณาใส่ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น (*) อย่าลืมใส่นะ